qr kod na stranku

Profil inštitúcie

Združenie pre ekonomické modelovanie, prognózy a analýzy (EMPA) je nezisková organizácia založená v roku 2002. Náš výskum je zameraný najmä na praktické aplikácie matematických prístupov v ekonómii, pred­ovšetkým ekonometrie a modelov všeobecnej ekonomickej rovnováhy (CGE).

Moderné ekonometrické a matematické metódy sú uplatňované pri budovaní dynamických modelov a následne pri kvantitatívnych ekonomických analýzach. Praktické aplikácie modelov v sebe zahŕňajú oblasti verejných financií, medzinárodného obchodu, environmentálnej a regionálnej ekonómie.

EMPA spolupracuje s mnohými ekonómami s výborným matematickým vzdelaním, takže je schopná poskytovať nezávislé prognózy a analýzy, ktoré sú teoreticky podložené a ktoré sú využitelné pri tvorbe národohospodárskych stratégií.

EMPA sa v minulosti úspešne podielala na riešení viacerých medzinárodných ako aj domácich projektov.

profil profil


https://www.empa.sk/sk/profil